It takes two men to replace Roi

It takes two men to replace Roi