“No. No man. Shit, no man. I believe you’d get your ass kicked saying something like tha

“No. No man. Shit, no man. I believe you’d get your ass kicked saying something like that, man.”